Tractari Non Stop 0771.160.709

Servicii Specializare de Asistenta rutiera si Tractari Bucuresti in regim NON STOP !

Profesionalism si experienta tractari  Bucuresti
Profesionalism si experienta

Suntem o companie specializata in tractari si recuperari autoturisme in urma producerii de defectiuni sau accidente rutiere.

Box label

Dispecerat tractari Bucuresti 0771.160.709


tractari Caddilac nonstop Bucuresti tractari Wolskvagen nonstop Bucuresti tractari Porche nonstop Bucuresti tractari Audi nonstop Bucuresti tractari Daewoo nonstop Bucuresti tractari Mercedes nonstop Bucuresti tractari Renault nonstop Bucuresti tractari Golf nonstop Bucuresti tractari Chevrolet nonstop Bucuresti tractari Skoda nonstop Bucuresti tractari Dacia nonstop Bucuresti tractari BMW nonstop Bucuresti tractari Megane nonstop Bucuresti tractari Toyota nonstop Bucuresti tractari Honda nonstop Bucuresti tractari Sandero nonstop Bucuresti tractari Ford nonstop Bucuresti tractari Lexus nonstop Bucuresti tractari Nissan nonstop Bucuresti tractari Logan nonstop Bucuresti tractari Fluence nonstop Bucuresti tractari Opel nonstop Bucuresti tractari Mitsubishi nonstop Bucuresti tractari Alfa Romeo nonstop Bucuresti tractari Smart nonstop Bucuresti tractari Citroen nonstop Bucuresti tractari Duster nonstop Bucuresti tractari Mazda nonstop Bucuresti tractari Chrysler nonstop Bucuresti tractari Bentley nonstop Bucuresti tractari Logan MCV nonstop Bucuresti tractari Land Rover nonstop Bucuresti tractari Hyundai nonstop Bucuresti tractari Peugeot nonstop Bucuresti tractari Volvo nonstop Bucuresti tractari Subaru nonstop Bucuresti tractari Kia nonstop Bucuresti tractari Fiat nonstop Bucuresti tractari Jeep nonstop Bucuresti tractari Infiniti nonstop Bucuresti tractari Mini nonstop Bucuresti tractari Saab nonstop Bucuresti tractari Dodge nonstop Bucuresti tractari Seat nonstop BucurestiInfo Utile

Start la RABLA 2013


Începând de astăzi, 15 mai 2013, Administrația Fondului pentru Mediu deschide sesiunea de depunere şi validare a dosarelor colectorilor şi dealerilor auto din Programul „Rabla 2013”.

Condițiile de participare la Programul Rabla 2013, precum și documentele pe care trebuie să le depună colectorii și producătorii/dealerii auto pot fi găsite în Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național publicat pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro), la secțiunea aferentă Programului.

Termenul limită de depunere a dosarelor de validare este 23 mai 2013.

Lista producătorilor, importatorilor de autoturisme şi distribuitorilor autorizaţi să participe în anul 2013 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, precum şi cea a operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, vor fi publicate pe site-ul AFM, (www.afm.ro) , în cadrul secţiunii „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2013”.

Informații suplimentare:
În acest an, Administrația Fondului pentru Mediu va emite 20.000 de tichete pentru Programul ”Rabla”, dintre care 17.000 pentru persoane fizice/juridice şi 3.000 de tichete pentru instituţiile publice.

Repartizarea tichetelor valorice nu va fi egală în fiecare judeţ și se va realiza în funcție de numărul maşinilor mai vechi de 10 ani din parcurile auto judeţene, conform statisticilor realizate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Permiselor.
În cadrul programului deschis în acest an, se va utiliza un singur tichet valoric pentru achiziționarea unui autovehicul nou, faţă de trei tichete câte se utilizau în anii anteriori, iar valoarea acestuia este de 6.500 de lei, faţă de 3.800 lei cât valora în 2012.

Sesiunea se va desfăşura într-o singură etapă, iar termenul-limită în care acestea vor fi acceptate este 20 noiembrie.

Prin Programul Rabla (2005-2012) au fost casate 459.775 autoturisme uzate şi au fost achiziţionate 225.869 autoturisme noi.


Condiții și documentația pentru înscrierea în Programul Rabla 2013
Pentru a fi eligibil, colectorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
▲ este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
▲ are ca obiect de activitate: colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677, 3831 şi 3832); colectarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677), tratarea acestora realizându-se în baza unui contract încheiat cu un operator economic cu personalitate juridică română, având ca obiect de activitate tratarea vehiculelor scoase din uz şi aflat în lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM;
▲ îndeplineşte cerinţele minime impuse activităţii desfăşurate şi prevăzute în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare;
▲ deţine autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţii şi emite certificate
de distrugere a vehiculelor scoase din uz;
▲ se află inclus în lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM;
▲ are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
▲ nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
▲ nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
▲ reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legisla ţia penală;
▲ nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
▲ nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. j) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
▲ nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
▲ în cadrul sesiunilor precedente ale programului, a respectat în integralitate prevederile ghidului în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea;


Dosarul de validare a colectorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
▲ cererea de validare a colectorului, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
▲ împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare a colectorului este semnată de către o persoană împuternicită;
▲ actul de identitate a reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
▲ după caz, actul de identitate a persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
▲ certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social colectorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare şi în care să fie menţionate: atributele de identificare a colectorului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru;
▲ certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social colectorul, în copie certificată "conform cu originalul";
▲ certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
▲ certificatul de cazier judiciar al colectorului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
▲ certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul
teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
▲ certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
▲ certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social colectorul, precum şi, după caz, certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială funcţionează punctul/punctele de lucru menţionat/menţionate în cererea de validare, aflate în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copii legalizate;
▲ certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
▲ autorizaţia de mediu emisă de către agenţia pentru protecţia mediului competentă teritorial, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în copie certificată “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru menţionat în cererea de validare;
▲ în cazul colectorului care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare, avizul de funcţionare emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în copie certificată “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru la care se realizează tratarea şi care este menţionat în cererea de validare;
▲ în cazul colectorului care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare, autorizaţia tehnică emisă de către Regia Autonomă ”Registrul Auto Român”, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în copie certificată “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru la care se realizează tratarea şi care este menţionat în cererea de validare;
▲ în cazul colectorului care desfăşoară doar activităţi de colectare, contractul în baza căruia se asigură tratarea vehiculelor scoase din uz colectate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în copie certificată ”conform cu originalul”.


Este eligibil producătorul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
▲ este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
▲ are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare, sub 3,5 tone (conform CAEN rev. 2, cod 4511);
▲ are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
▲ nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
▲ nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
▲ are deschis la Trezoreria Statului contul "50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", în caz contrar, producătorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea;
▲ nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
▲ nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. g) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
▲ nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
▲ în cadrul sesiunilor precedente ale programului, a respectat în integralitate prevederile ghidului în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea.


Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
▲ cererea de validare a producătorului, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 8, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
▲ împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
▲ actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
▲ după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
▲ certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare şi în care să fie menţionate: atributele de identificare a producătorului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru;
▲ certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în copie certificată "conform cu originalul";
▲ certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
▲ certificatul de cazier judiciar al producătorului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
▲ certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
▲ certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social producătorul, precum şi, după caz, certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială funcţionează punctul/punctele de lucru menţionat/menţionate în cererea de validare, aflate în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copii legalizate;
▲ certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
▲ actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată “conform cu originalul”;
▲ documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", în copie certificată “conform cu originalul”; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în original şi copie certificată “conform cu originalul”; (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare.

Biroul Comunicare
Administrația Fondului pentru Mediu


Originalul poate fi vizualizat aiciDispecerat Tactari Bucuresti

Compania de TRACTARI in Bucuresti, va sta la dispozitie cu transport pe autoplatforma specializata. Tractari auto si depanare in cazul unor defectiuni ce pot fi remediate rapid (pana de curent, anvelope, carburant, blocare, etc). Remorcari pentru diverse remorci sau rulote cu masa de pana la 3,5 tone. Tractari autoturisme, noi sau avariate cu platforma speciala de tractari auto , tractari motociclete , ATV-uri.
Nu uitati sa va notati numarul nostru de telefon: 0771.160.709


Personalizati designul